Regulamin Tenisa Ziemnego 2017

I. Organizatorzy i Partnerzy:
 
Organizatorzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu, 
• Zakład Usług Komunalnych,
 
Partnerzy:
 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• ZSZ w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz
• RKKS Rawia Rawicz
• UKS Wodnik Rawicz
• SP 4 Rawicz
 
--
II. Cel imprezy: 
 
1. Promocja aktywnego wypoczynku
- w szczególności tenisa ziemnego.
 
2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
 
3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
1. Turniej odbędzie się w dniach 20 - 21 maja 2017 r. na kortach OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1a.
 
2. Początek turnieju dnia 20 maja 2017 r. o godz. 14:00. Zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 14:00
 
3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.
 
4. Mecze będą odbywać się na korcie o nawierzchni ceglanej na terenie OSiR w Rawiczu na korcie nr 1 (kort główny). W przypadku opóźnień i przesunięć w trakcie rozgrywania meczy, sędzia może przenieś rozegranie następnego pojedynku na kort nr 2. Jest to spowodowane ograniczeniami czasowymi wynikającymi z charakteru festiwalu.
 
5. Ustala się odprawę zawodników przed turniejem o godz. 13.30 na terenie kortu OSiR w Rawiczu.
 
6. Weryfikacja zawodników wraz z losowaniem w dniu 20.05.2017r. w godzinach 13.15 - 13.30 na terenie kortu OSIR w Rawiczu. Na weryfikację uczestnicy przychodzą z dowodem osobistym.
 
7. Miejsce do odpoczynku i możliwość kąpieli - szatnie hotelu OSiR.
 
--
IV. Uczestnictwo:
 
1. Turniej rozgrywany będzie w kategorii open.
 
2. W turnieju głównym bierze udział 8 zawodników osób. Zawodnicy rozegrają mecze na zasadzie drabinki 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Zwycięzcy awansują do półfinałów i finałów, a przegrani do półfinałów i finałów „pocieszenia. Łącznie planuje się 12 meczów. Do dwóch wygranych pełnych setów.
 
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń przed turniejem głównym konieczne będzie do rozegrania tzw. „mini turnieju kwalifikacyjnego” w celu wyłonienia 8 zawodników do turnieju festiwalowego.
 
4. O kolejności decydować będzie data dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub osobiście u koordynatora turnieju.
 
5. Zawodnicy zakwalifikowani do turnieju głównego najpóźniej do dnia 15.05.2017 r. zobowiązani będą do wpłacenia wpisowego w wysokości 50,00 zł na konto: Getin Noble  Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz z dopiskiem: „Tenis ziemny 2017”. Dopuszcza się wpłacenie wpisowego u koordynatorów na podstawie dowodu wpłaty.
 
6. W przypadku rezygnacji zawodnika z turnieju głównego, osoba ta będzie zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie organizatorów. W tym celu lista uczestników zostanie uzupełniona o zawodników z listy rezerwowych biorących udział w turnieju.
 
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju będzie:
 
• przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w turnieju (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
 
• podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień.
 
--
V. Zgłoszenia:
 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 15 kwietnia 2017 r.
 
2. Kontakt: Koordynatorzy turnieju – Robert Karkosz, tel. 604 558 510, Maciej Karkosz, tel. 605 542 388, Mariusz Matysiak tel. 603 801 313, e-maile: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
3. Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).
 
4. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
 
--
VI. Nagrody:
 
1. Za zajęcie:
I miejsca – 400 zł
II miejsca – 200 zł
III miejsca – 100 zł
  
2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia turnieju. 
 
--
VII. Program zawodów:
 
Szczegółowy program turnieju będzie przedstawiony najpóźniej do 9 maja i zostanie przedstawiony na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl
 
--
VIII. Przepisy i zasady gry:
 
1. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami PZT.
 
2. W turnieju głównym wystąpi 8 zawodników wyłonionych w ewentualnym turnieju eliminacyjnym i podzielonych w wyniku losowania w drabinkę: W przypadku zgłoszenia się do turnieju więcej niż 8 zawodników, konieczne będzie rozegranie turnieju kwalifikacyjnego. W zależności od ilości chętnych organizatorzy przedstawią do dnia 20 kwietnia zasady kwalifikacji zawodników do turnieju.
 
3. Mecze rozgrywane będą na terenie OSiR w Rawiczu na korcie nr 1 (kort główny). W przypadku opóźnień i przesunięć w trakcie rozgrywania meczy, sędzia może przenieś rozegranie następnego pojedynku na kort nr 2. Jest to spowodowane ograniczeniami czasowymi wynikającymi z charakteru festiwalu.
 
4. Mecze rozgrywane będą w formie drabinki. Zwycięzcy awansują do finału głównego, a pokonani do tzw. Turnieju pocieszenia gdzie rozegrane będą mecze odpowiednio finały o msca 1-4, finały pocieszenia miejsca 5-8. Mecze rozgrywane będą w pełnych setach do 2 wygranych. Planowane jest 12 meczów.
 
5. Planowana 20 sekundowa przerwa po 3, 5, 7 gemie. Zmiana stron po zakończeniu nieparzystych gemów. Zawodnik za wygrany mecz awansuje odpowiednio do półfinałów i finałów., przegrani do grupy pocieszenia.
 
6. Na terenie kortu w trakcie rozgrywania meczy może przebywać zawodnik i 1 osoba towarzysząca – trener.
 
7. Podczas turnieju przyznawane będą walkowery 5:0 w przypadku:
- kreczu zawodnika w trakcie meczu,
- gdy zawodnik zrezygnuje z dalszych meczy (kontuzja, itp) – wówczas do meczy już rozegranych i planowanych będzie wpisany walkower dla przeciwnika bez względu na wynik meczy rozegranych,
 
8. Przed meczem każdy zawodnik rozgrzewa się poza kortem, na którym rozgrywane są mecze turniejowe. Przed meczem odbywa się losowanie (serwisu lub stron), zawodnicy wchodzą na kort i rozpoczynają pojedynek. Dopuszcza się w celu zapoznania się z kortem rozegrania 4 piłek próbnych.
 
9. Piłki tenisowe zapewnia organizator turnieju. Planowana wymiana piłek co 2 mecze.
 
10. Zawodnik ma prawo poprosić o pomoc medyczną w trakcie trwania spotkania jednak przerwa ta nie może być dłuższa niż 2 minuty.
 
11. Organizator festiwalu (koordynator) decyduje o konieczności wyrównania kortu, zeskrobania, nawodnienia malowania linii boiska w zależności od potrzeby lub ewentualnie na prośbę zawodników. Kosmetyka kortu przy współpracy koordynatorów i zawodników biorących udział w turnieju.
 
12. Koordynatorzy wraz z sędziami mogą decydować o zmianie godzin i sposobu rozgrywania meczy.
 
13. Organizator nie zapewnia obsługi do podawania piłek w trakcie meczu.
 
14. Woda mineralna będzie do dyspozycji dla zawodników od organizatorów. Napoje izotoniczne we własnym zakresie.
 
15. Szczegółowe zasady przeprowadzenia turnieju uzależnione będą od ilości zgłoszeń i podane będą uczestnikom za pośrednictwem strony www.festiwalsportu.rawicz.pl
 
--
IX. Postanowienia końcowe:
 
1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki oraz pakiet żywieniowy.
 
2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.
 
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia  (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i   wykonalność.
 
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.
 
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.