Regulamin Siatkówki Plażowej 2017

I. Organizatorzy i Partnerzy:
 
Organizatorzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu,
• Zakład Usług Komunalnych,
 
Partnerzy:
 
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• ZSZ w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz
• RKKS Rawia Rawicz
• UKS Wodnik Rawicz
• SP 4 Rawicz
 
--
II. Cel imprezy: 
 
1.Popularyzacja sportu w szczególności:
- siatkówki plażowej
 
2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
 
3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
1. Turniej odbędzie się w dniach 20 - 21 maja 2017 r. na terenie targowiska miejskiego oraz na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.
 
2. Początek turnieju dnia 20 maja 2017 r. o godz. 14:00. zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 14:00. Mecze na boisku SP 4 rozgrywane będą do godz.20.00 natomiast mecze na terenie targowiska do godz.24.00.Wznowienie rozgrywek nastąpi o godz.8.00 dnia następnego.
 
3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się 20 maja g.1330 w biurze zawodów 
w miasteczku festiwalowym.
 
--
IV. Uczestnictwo:
 
1. Turniej ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych oraz amatorzy /mężczyźni i kobiety/.
 
2. Drużyny mogą być mieszane.
 
3. Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim meczem.
 
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.
 
5. Warunki dopuszczenia zawodnika do turnieju:
 
• przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w turnieju (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
 
• podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień.
 
--
V. Zgłoszenia:
 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 6 maja 2017 r.
 
2. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej drużyny.
 
3. Kontakt: Koordynator turnieju - Dariusz Błoniewski, tel.725 771 316, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
4. Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).
 
5. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
 
6. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł od osoby na konto: Getin Noble  Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz z dopiskiem: siatkówka plażowa oraz imię i nazwisko i nazwa drużyny. Opłatę należy wpłacić w przeciągu 7 dni (licząc od daty otrzymania od organizatora potwierdzenia pocztą e-mail o zakwalifikowaniu do turnieju). W przypadku braku terminowej wpłaty drużyna będzie skreślona z listy startowej i umieszczona na liście rezerwowej.
 
--
VI. Nagrody:
 
1. Zespoły biorące udział w turniejach otrzymają nagrody pieniężne (w kategoriach powyżej 18 lat) i rzeczowe ( w pozostałych kategoriach) oraz pamiątkowe statuetki.
 
2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia.
 
--
VII. Program zawodów:
 
Szczegółowy program zawodów będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 10 maja i zostanie przedstawiony na stronie: www.festiwalsportu.rawicz.pl 
 
--
VIII. Przepisy i zasady gry:
 
1. Mecze odbywać się będą według przepisów PZPS.
 
2. Organizator ustala następujące kategorie:
• Kobiety i mężczyźni do 18 roku życia
• Kobiety powyżej 18 roku życia
• Mężczyźni powyżej 18 roku życia
• Miksty
 
/organizator pozostawia sobie prawo zmian kategorii w zależności od ilości zgłoszeń/
 
3. Zawodnika rezerwowego należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym.
 
4. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rozgrywek uzależnione będą od ilości zgłoszeń i podane będą uczestnikom za pośrednictwem strony www.festiwalsportu.rawicz.pl 
 
--
IX. Postanowienia końcowe:
 
1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki oraz pakiet żywieniowy.
 
2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl
 
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.
 
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.