Streetball - OŚWIADCZENIE

Streetball - ZAPISY

Streetball - ARENA

Regulamin Rawicka Sztafeta Biegowa


I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu


Współorganizatorzy: 

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,


Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • ZSZ w Rawiczu,
 • SP 6 Rawicz,
 • SP 1 Rawicz,
 • PTTK Oddział Rawicz
 • RKKS Rawia Rawicz
 • UKS Wodnik Rawicz
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy:

1. Promocja aktywności fizycznej – rekreacji w szczególności biegania 

2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.


III. Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w dniach 18-19 maja 2019 r. Start - Planty na Targowisku Miejskim.
 • Mapka trasy biegu w zakładce Areny Festiwalowe. 
 • Początek biegu indywidualnego 18 maja 2019 r. o godz. 14.00. Zakończenie 19 maja 2019 r. o godz. 14.00. 
 • Trasa biegu - Rawickie Planty Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. 
 • Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. 
 • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety. 
 • Zawodnik skracający trasę zostanie zdyskwalifikowany. 
 • Baza odpoczynkowa biegu będzie zlokalizowana w Miasteczku Festiwalowym


IV. Uczestnictwo w Biegu Indywidualnym w ramach Rawickiej Sztafety Biegowej:

1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą zarówno zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych jak i amatorzy w kategoriach kobiet i mężczyzn.

2. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 lat za zgodą rodzica /opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun prawny dokonuje podpisu oświadczenia w biurze zawodów w dniu biegu.

3. Sztafeta „Rawiczanie biegają 24h” złożona z dowolnej ilości zawodników (uczniów, rodziców, miłośników biegania itp. - mieszkańców Rawicza i okolic). Sztafeta ta nie bierze udziału w wyścigu o nagrodę główną.

4. Dopuszcza się maksymalnie do 4 osób jednocześnie biegnących na trasie, każda z własnym pomiarem.

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego w przypadku startu osoby niepełnoletniej.

Warunki dopuszczenia zawodnika do biegu:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.     


V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.super-sport.com.pl, telefonicznie u koordynatora Rawickiej Sztafety Biegowej - Hubert Kupczyk 519 518 573 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt: Koordynator biegu - Tomasz Maruwka 535 299 420, Knopisz Daniel, tel. 694 439 673, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


VI. Nagrody:

1. Każdy uczestnik Rawickiej Sztafety Biegowej otrzyma pamiątkową koszulkę oraz medal.


VII. Program zawodów:

 • 18.05.2019 godz. 14.00 - start do biegu indywidualnego 24 h,
 • 19.05.2019 godz. 14.00 - zakończenie biegu indywidualnego 24 h,


IX. Liczenie okrążeń:

1. Liczba okrążeń przebiegniętych przez zawodnika będzie liczona elektronicznie za pomocą chipów i kontrolowana przez sędziów.

2. Każde przebiegnięte okrążenie zawodnika w ramach Rawickiej Sztafety Biegowej daje sumę kilometrów przebiegniętych przez wszystkich uczestników biegu.

3. Do liczby pełnych okrążeń przebiegniętych przez zawodnika doliczone zostanie ostatnie okrążenie przebiegnięte przez zawodnika po zakończeniu czasu, ale rozpoczęte w regulaminowym czasie (czas dokończenia ostatniego okrążenia 30 minut).

4. Ostateczne zamknięcie trasy godz. 14.30 w dniu 19 maja 2019 r.


X. Postanowienia końcowe:

1. Każda ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę oraz medal.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte oznaczenie Rawickiej Sztafety Biegowej oraz chip.

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.

7. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.

8. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

9. Uczestnicy biegu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem ogólnym dostępnym na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl w zakładce regulaminy.

10. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2019” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.

Regulamin akcji „Rawicki Nordic Walking” 2019

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • ZSZ w Rawiczu,
 • SP 6 Rawicz,
 • SP 1 Rawicz,
 • PTTK Oddział Rawicz
 • RKKS Rawia Rawicz
 • UKS Wodnik Rawicz
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy:

1. Popularyzacja rekreacji, a w szczególności:

 • marszu z kijkami nordic walking,

2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

 • Akcja „Rawicki nordic walking” odbędzie się w dniach 18-19 maja 2019 r. 
 • Mapka trasy marszu w zakładce Areny Festiwalowe. 
 • Trasa marszu połączona będzie z trasą 24 godzinnego biegu po Rawickich Plantach Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. 
 • Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. 
 • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety.
 • Początek marszu dnia 18 maja 2019 r. o godz. 14.00. Zakończenie 19 maja 2019 r. o godz. 14.00

IV. Uczestnictwo:

1. Akcja ma charakter otwarty startują wszyscy chętni, którzy akceptują Regulamin Ogólny i Regulamin akcji „Rawicki Nordic Walking 2019”. Zgłoszenia można dokonać u koordynatorek akcji Grażyny Pertek sklep BETA ul. 17 stycznia tel. 660 746 157 i e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Agnieszki Dudziak tel. 502 286 993 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Hanny Urban tel. 608 291 461.

2. zawodnicy niepełnoletni w trakcie zawodów muszą mieć opiekuna (oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (do pobrania w załącznikach).

3. wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem.

4. podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

5. warunki dopuszczenia zawodnika do zawodów:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

6. Uczestnicy zobowiązani będą do wpłacenia wpisowego w wysokości 10,00 zł na konto: Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz z dopiskiem: „Nordic Walking 2019”.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Agnieszka Dudziak tel. 502 286 993 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Hanna Urban tel. 608 291 461 do 10 maja 2019 lub osobiście u koordynatora akcji Grażyny Pertek sklep BETA ul.17 stycznia tel. 660 746 157.

2. Uczestnikiem marszu mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).

3. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do marszu pod warunkiem udziału z osobą dorosłą i dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

VI. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w akcji otrzymają pamiątkowy medal.

VII. Program akcji:

Szczegółowy harmonogram czasowy akcji będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 10 maja 2019 r. i zostanie przedstawiony na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl

VIII. Zasady akcji:

1. Ustala się, że akcja ma charakter sztafety.

2. Ustala się, że uczestnicy maszerować będą w dwuosobowych zespołach, start co 15 minut.

3. Uczestnicy biorący udział w marszu będą zobowiązani założyć dostarczone przez Organizatora kamizelki.

4. Określa się szacunkowy czas pokonania 1 okrążenia na 30 minut.

5. Strefa zmian sztafety akcji znajduje się w tym samym miejscu co strefa zmian biegu - w miasteczku festiwalowym.

6. Podczas zapisów należy określić termin - czas udziału w akcji.

7. Dopuszcza się udział chętnych do udziału kilka razy w ciągu doby.

8. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo przed wyruszeniem na trasę dokonać weryfikacji w biurze akcji w miasteczku festiwalowym.

9. Uczestnicy akcji zobowiązani są do stosowania zasady marszu prawą stroną trasy, aby umożliwić bezpieczną rywalizację biegaczom.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki.

2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

4. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Festiwalu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.

9. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2019” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.

Regulamin Rawickiej Sztafety Rowerowej 2019

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • ZSZ w Rawiczu,
 • SP 6 Rawicz,
 • SP 1 Rawicz,
 • PTTK Oddział Rawicz
 • RKKS Rawia Rawicz
 • UKS Wodnik Rawicz
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy:

1. Popularyzacja rekreacji w szczególności:

 • jazdy rowerem

2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

1. Akcja "Rawicka Sztafeta Rowerowa" odbędzie się w dniach 18/19 maja 2019 r.

2. Trasa sztafety przebiegać będzie jezdniami wewnątrz Plant, start i meta zlokalizowane będą na ul. Marcinkowskiego w Rawiczu / przy targowisku miejskim /.

UWAGA! Sztafeta odbywać się będzie jezdniami w otwartym ruchu drogowym, uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

3. Początek sztafety dnia 18 maja 2019 r. o godz.14.00. Zakończenie 19 maja 2019 r. o godz. 14.00

IV. Uczestnictwo:

1. Akcja ma charakter otwarty. Chętni mogą zgłosić chęć udziału u koordynatora Wacława Szymczaka tel.605 409 449 i e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. zawodnicy niepełnoletni w trakcie zawodów muszą mieć opiekuna (oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (do pobrania w załącznikach).

3. wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem.

4. podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

5. warunki dopuszczenia zawodnika do zawodów:

 • przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w zawodach (karta zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach.
 • podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym i Regulaminem 24 godzinnej Sztafety Rowerowej 2019.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie SMS - em na nr 605409449 do 10 maja 2019

2. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do sztafety pod warunkiem udziału z osobą dorosłą i dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.


VI. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w akcji otrzymają pamiątkowy medal.

VII. Program sztafety:

Szczegółowy harmonogram czasowy sztafety będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 16 maja 2019 r. i zostanie przedstawiony na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl

VIII. Zasady sztafety:

1. Ustala się, że akcja ma charakter sztafety.

2. Ustala się, że uczestnicy będą pokonywali dystans jednorazowo przez 30 min po czym nastąpi zmiana uczestnika sztafety. Jednocześnie na trasie może znajdować się więcej niż jeden uczestnik w zależności od ilości zgłoszeń.

3. Uczestnicy biorący udział w sztafecie będą zobowiązani założyć dostarczone przez Organizatora kamizelki.

4. Strefa zmian sztafety znajduje się w rejonie startu / mety.

5. Podczas zapisów należy określić termin udziału w sztafecie.

6. Dopuszcza się udział chętnych do jazdy kilka razy w ciągu doby.

7. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo przed wyruszeniem na trasę dokonać weryfikacji w biurze zawodów w namiocie organizatora.

IX. Postanowienia końcowe:

1. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.

8. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2019” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.

Regulamin 24 godzinnego turnieju tenisa ziemnego 2019 r.

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • ZSZ w Rawiczu,
 • SP 6 Rawicz,
 • SP 1 Rawicz,
 • PTTK Oddział Rawicz
 • RKKS Rawia Rawicz
 • UKS Wodnik Rawicz
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy:

1. Promocja aktywnego wypoczynku

 • w szczególności tenisa ziemnego.

2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

1. Turniej odbędzie się w dniach 18 - 19 maja 2019 r. na kortach OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1a.

2. Początek turnieju dnia 18 maja 2018 r. o godz. 9.00. Zakończenie 19 maja 2019 r. o godz. 14.00

3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

4. Mecze będą odbywać się na korcie o nawierzchni ceglanej na terenie OSiR w Rawiczu na korcie nr 1 (kort główny). Planowane jest również rozegranie turnieju towarzyszącego na korcie nr 2 dla dzieci i turnieju deblowego. System rozgrywek jak terminarz uzalezn iony jest od liczby uczestników jak również od ograniczeń czasowych turnieju wynikający z charakteru Festiwalu. 

5. Ustala się odprawę zawodników przed turniejem o godz. 8.30 na terenie kortu OSiR w Rawiczu.

6. Weryfikacja zawodników wraz z losowaniem w dniu 19.05.2018r. w godzinach 8.00 - 8.30 na terenie kortu OSIR w Rawiczu. Na weryfikację uczestnicy przychodzą z dowodem osobistym.

7. Miejsce do odpoczynku i możliwość kąpieli - szatnie hotelu OSiR.

IV. Uczestnictwo:

1. Turniej rozgrywany będzie w kategorii open. 

2. W tym roku planowane jest rozegranie również turnieju dla dzieci i turnieju deblowego i jest to uzależnione od ilości zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia do turnieju mniejszej ilości zawodników organizator zastrzega sobie zmianę sposobu rozgrywania turnieju głównego. W zależności od ilości zgłoszeń do turnieju dziecięcego i debla ustalony zostanie system rozgrywek. Planowane jest 8 zawodników w turnieju dzieci i 4 pary deblowe. System każdy z każdym.

3. O kolejności decydować będzie data dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub osobiście u koordynatora turnieju.

4. Zawodnicy zakwalifikowani do turnieju głównego najpóźniej do dnia 2.05.2019 r. zobowiązani będą do wpłacenia wpisowego w wysokości 50,00 zł na konto: Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz z dopiskiem: „Tenis ziemny 2019”. Dopuszcza się wpłacenie wpisowego u koordynatorów na podstawie dowodu wpłaty. Osoby biorące udział w turnieju dziecięcym i deblowym nie wpłacają opłaty wpisowej. 

5. W przypadku rezygnacji zawodnika z turnieju głównego, osoba ta będzie zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie organizatorów. W tym celu lista uczestników zostanie uzupełniona o zawodników z listy rezerwowych biorących udział w turnieju.

6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju będzie:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w turnieju, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w turnieju przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik turnieju musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl  wysłany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 kwietnia 2019 r.

2. Po zamknięciu list zweryfikowana zostanie lista uczestników i ustalony zostanie harmonogram gier. Do dnia 04.05.2019 zostanie przedstawiony na stronie festiwalowej plan gier podczas 24 godzinnego festiwalu sportu.

3. Kontakt: Koordynatorzy turnieju - Robert Karkosz, tel. 604 558 510, Maciej Karkosz, tel. 605 542 388, Mariusz Matysiak tel. 603 801 313, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

4. Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).

5. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

VI. Nagrody:

1. Za zajęcie w turnieju głównym:

 • I miejsca - 400 zł
 • II miejsca - 200 zł
 • III miejsca - 100 zł

2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia turnieju. 

VII. Program zawodów:

Szczegółowy program turnieju w zależności od ilości zgłoszeń będzie przedstawiony najpóźniej do 4.05.2019 r. i zostanie przedstawiony na stronie  www.festiwalsportu.rawicz.pl 

VIII. Przepisy i zasady gry:

1. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami PZT.

2. W turnieju głównym wystąpi 16 zawodników zgłoszonych do turnieju - decyduje data zgłoszenia. Zawodnicy zostaną przydzieleni w wyniku losowania do poszczególnych grup. Planowane jest rozegranie turnieju głównego dla 16 zawodników z podziałem na 4 grupy po 4 zawodników w każdej grupie. Mecze grupowe rozgrywane będą systemem każdy z każdym. Zawodnicy po rozegraniu meczów w zależności od miejsc zajętych w grupach zostaną przypisani do kolejnych grup 4 osobowych: zawodnicy z miejsc 4, z miejsc 3, z miejsc 2, z miejsc 1. Zawodnicy będą ponownie walczyć każdy z każdym w poszczególnych grupach o miejsca odpowiednio: 13-16; 9-11; 5-8; 1-4.

3. Planowane jest rozgrywanie meczów 2 - setowych od stanu 2-2 do 6 wygranych bez gry na przewagi. Przy stanie 40-40 zawodnik serwujący wybiera stronę serwisu. W przypadku remisu 6-6 rozgrywany jest tie break do 5. W przypadku remisu w setach 1-1 rozgrywany tie break do 7. Za zwycięstwo wygrywający otrzymuje 3pkt, przegrany 0 pkt. Przy wyniku 2-1 zwycięzca 3 pkt, przegrany 1 pkt.

4. Mecze rozgrywane będą na terenie OSiR w Rawiczu na korcie nr 1 i 2. 

5. W przypadku udziału dzieci i kobiet w turnieju tenisowym, w zależności od ilości chętnych zostanie określony system rozgrywania turnieju dla poszczególnych gier kategorii.

6. Planowana 20 sekundowa przerwa po 3, 5, 7 gemie. Zmiana stron po zakończeniu nieparzystych gemów.

Zawodnik za wygrany mecz awansuje odpowiednio do półfinałów i finałów, przegrani do grupy pocieszenia.

7. Na terenie kortu w trakcie rozgrywania meczy może przebywać zawodnik i 1 osoba towarzysząca - trener. 

8. Podczas turnieju przyznawane będą walkowery 5:0 w przypadku:

 • kreczu zawodnika w trakcie meczu,
 • gdy zawodnik zrezygnuje z dalszych meczy (kontuzja, itp.) - wówczas do meczy już rozegranych i planowanych będzie wpisany walkower dla przeciwnika bez względu na wynik meczy rozegranych,

9. Przed meczem każdy zawodnik rozgrzewa się poza kortem, na którym rozgrywane są mecze turniejowe. Przed meczem odbywa się losowanie (serwisu lub stron), zawodnicy wchodzą na kort i rozpoczynają pojedynek. Dopuszcza się w celu zapoznania się z kortem rozegrania 4 piłek próbnych.

10. Piłki tenisowe zapewnia organizator turnieju. Planowana wymiana piłek co 2 mecze.

11. Zawodnik ma prawo poprosić o pomoc medyczną w trakcie trwania spotkania jednak przerwa ta nie może być dłuższa niż 2 minuty.

12. Organizator festiwalu (koordynator) decyduje o konieczności wyrównania kortu, zeskrobania, nawodnienia malowania linii boiska   w zależności od potrzeby lub ewentualnie na prośbę zawodników. Kosmetyka kortu przy współpracy koordynatorów i zawodników biorących udział w turnieju.

13. Koordynatorzy wraz z sędziami mogą decydować o zmianie godzin i sposobu rozgrywania meczy. 

14. Organizator nie zapewnia obsługi do podawania piłek w trakcie meczu.

15. Woda mineralna będzie do dyspozycji dla zawodników od organizatorów. Napoje izotoniczne we własnym zakresie.

16. Szczegółowe zasady przeprowadzenia turnieju uzależnione będą od ilości zgłoszeń i podane będą uczestnikom za pośrednictwem strony www.festiwalsportu.rawicz.pl 

IX. Postanowienia końcowe:

1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki oraz pakiet żywieniowy.

2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

4. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia   (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i   wykonalność.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.

9. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2019” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.


Regulamin Rawickiego Maratonu Rowerowego 2019

I. Organizatorzy i Partnerzy: 

Organizatorzy:

 • RSC BIKE RAWICZ
  Łaszczyn 1, 63-900 Rawicz
  Kom.693 426 956
  Nr konta: BGŻ BNP Paribas 25 2030 0045 1110 0000 0216 6150Partnerzy:

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
 • Dom Kultury w Rawiczu
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu
 • Zarząd Gminny OSP
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
 • ZSZ w Rawiczu
 • SP 6 Rawicz
 • SP 1 Rawicz
 • PTTK Oddział Rawicz
 • RKKS Rawia Rawicz
 • UKS Wodnik Rawicz
 • SP 4 Rawicz


Koordynatorzy:

 • Dominik Rosa tel 665 407 714
 • Robert Matuszak tel 693 426 956
 • Tomasz Brendel  tel 665 320 630II. Cel imprezy:

• Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej 

• Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

• Prezentacja walorów krajoznawczych Południowej Części Województwa WLKP

• Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

• Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

 • "II Rawicki Maraton Rowerowy" odbędzie się w dniach 18/19 maja 2019 r.
 • Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
 • Maraton będzie rozgrywany na trasie wytyczonej przez organizatora,
 • Początek Maratonu dnia 18 maja 2019r.o godz.14.00.  Zakończenie 19 maja 2019 r. o godz. 14.00IV. Trasa maratonu i sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Maraton trwa 24h, każdy z uczestników jedzie dowolną ilość okrążeń. Zwycięzcą zostaje osoba, która pokona najwięcej okrążeń w jak najkrótszym czasie.
 • Profesjonalny pomiar czasu przeprowadzi firma TRITIME
 • Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. 
 • Uczestników maratonu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego z wszystkimi tego konsekwencjami. 
 • Trasa prowadzi wyłącznie po drogach asfaltowych. 
 • Uczestnicy maratonu jadą samodzielnie lub w zorganizowanej kolumnie (grupie), która nie może przekraczać 15 osób. 
 • Odległość między jadącymi kolumnami (grupą) nie może być mniejsza niż 200 m.  
 • Uczestnicy, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, muszą powiadomić o tym organizatora. 
 • Zawodnicy jadący drużynowo będą także liczeni w klasyfikacji indywidualnej.
 • Start będzie odbywał się w grupach 15 osobowych w odstępach czasu ok.2 min. (lista startowa będzie opublikowana przed zawodami)V. Uczestnictwo i wyposażenie:

 • Maraton ma charakter otwarty. Chętni mogą   zapisywać się poprzez stronę internetową www.tritime.pl
 • Uczestnik może przystąpić do maratonu w dowolnym czasie jego trwania.
 • Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty.
 • Warunki dopuszczenia uczestnika do maratonu:

- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Rawickiego Maratonu Rowerowego – imprezy towarzyszącej 24 godzinnemu Rawickiemu Festiwalowi Sportu i akceptacji jego postanowień.

- ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność

 • Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów kolarstwa i turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.  
 • Każdego uczestnika Maratonu obowiązuje jazda w kasku sztywnym, natomiast w godz. 21.00 do 7.00 dodatkowo w kamizelce odblaskowej koloru żółtego lub odblaskach przy pełnym oświetleniu (z przodu i z tyłu), dokument tożsamości.
 • Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego oraz zapasowego ogumienia i pompki.
 • MARATON NIE JEST FORMĄ WYŚCIGU! 
 • Liczba osób startujących w maratonie jest ograniczona do 200 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń! 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.VI. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.tritime.pl do dnia poprzedzającego zawody, czyli do 17 maja 2019
  Poprzez formularz zawodnicy zgłaszają się indywidualnie a także tworzą drużyny składające się z 4 zawodników.
  W przypadku drużyn - w formularzu oprócz danych osobowych i klubu podajemy tymczasową nazwę drużyny. 
  (np. PAWEŁ NOWAK - RSC BIKE RAWICZ - ( BIKE 1)

 • Za uczestnictwo w maratonie jest pobierana opłata w kwocie 50zł + 10 zł kaucji za chip startowy.
  Kaucja 10 zł za chip płatna w biurze zawodów w dniu odbioru pakietu.
  Chip można zwrócić za kaucję po zakończeniu uczestnictwa w biurze zawodów
  Opłatę w wysokości 50 złotych należy wpłacić na numer konta:
  RSC BIKE RAWICZ, Łaszczyn 1, 63-900 Rawicz, 
  Nr konta: BGŻ BNP Paribas   25 2030 0045 1110 0000 0216 6150  
  z dopiskiem "opłata startowa, imię i nazwisko zawodnika”.

- W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w maratonie, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

- Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia wcześniejszego terminu wpłat w przypadku gdy: np. limit uczestników zostanie  osiągnięty w krótkim czasie, i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników poprzez stronę internetową.  

VII. Nagrody:

 • Każdy uczestnik wyścigu otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę oraz pakiet żywieniowy.
 • Nagrody rzeczowe otrzyma trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepsze kobiety oraz trzy najlepsze (4 osobowe) drużyny.VIII. Program zawodów:

 • 18.05.2019 godz. 10:00 - 12:45 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych
 • 18.05.2019 godz. 12:45 - odprawa techniczna
 • 18.05.2019 godz. 14:00 - start 
 • 19.05.2019 godz. 14:00 - zakończenieIX. Postanowienia końcowe:

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. 
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Co rozumiemy pod pojęciem zorganizowanej pomocy osób trzecich, a mianowicie jazda za samochodem, który zabezpiecza zawodnika lub grupę kolarzy przed ruchem powietrza osłaniając jednocześnie zawodnika lub grupę kolarzy w czasie jazdy. 
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy
 • Obowiązuje zakaz skracania trasy w jakikolwiek sposób.
 • Stwierdzenie złamania w/w zakazów spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.  
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.  
 • Za szkody powstałe i wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 
 • Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Nie przestrzeganie warunków regulaminu grozi dyskwalifikacją.X. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2019” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.

XI. Trasa Maratonu

Trasa prowadzi w całości po nawierzchni asfaltowej. Dystans około 55km.

Rawicz-Słupia Kapitulna-Chojno-Pakosław-Dubin-Jutrosin-Grąbkowo-Konary-Ostrobudki-Golejewko-Chojno-Słupia Kapitulna-Rawicz.