Bieg indywidualny - REGULAMIN

Bieg indywidualny - ZAPISY

Bieg indywidualny - TRASA

Regulamin indywidualnego

24 godzinnego Biegu Plantami Jana Pawła II 2022

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Współorganizatorzy: 

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • PTTK Oddział Rawicz,
 • RKKS Rawia Rawicz,
 • UKS Wodnik Rawicz,
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy:

1. Promocja aktywności fizycznej - rekreacji w szczególności biegania 

2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022r. Start - Planty na Targowisku Miejskim.
 • Mapka trasy biegu w zakładce Areny Festiwalowe. 
 • Początek biegu indywidualnego 21 maja 2022r. o godz. 14.00. Zakończenie 22 maja 2022r. o godz. 14.00. 
 • Odprawa techniczna dla zawodników odbędzie się o godz.12.45 w biurze zawodów w miasteczku festiwalowym. Trasa biegu - Rawickie Planty Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię mineralno - żywiczną, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. 
 • Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. 
 • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety. 
 • Zawodnik skracający trasę zostanie zdyskwalifikowany. 
 • Baza odpoczynkowa biegu będzie zlokalizowana w Miasteczku Festiwalowym

IV. Uczestnictwo w Biegu Indywidualnym:

1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą zarówno zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych jak i amatorzy w kategoriach kobiet i mężczyzn.

2. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 21 lat.

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem i odebrać numery startowe w dniu 21 maja 2022r. w godz. 10.00 - 12.45 (biuro zawodów w miasteczku festiwalowym).

4. Równolegle do trwającego biegu sztafetowego o nagrodę główną oraz biegu indywidualnego odbędzie się sztafeta „Rawiczanie biegają 24h” złożona z dowolnej ilości zawodników (uczniów, rodziców, miłośników biegania itp. - mieszkańców Rawicza i okolic). Sztafeta ta nie bierze udziału w wyścigu o nagrodę główną.

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.

Warunki dopuszczenia zawodnika do biegu:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.     

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.super-sport.com.pl

2. Opłata startowa wynosi 100 zł. Należy ją wpłacić w dniu zgłoszenia i nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji. Konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, PKO BP Nr konta 07 1020 3121 0000 6602 0079 3745 z dopiskiem "opłata startowa bieg i imię i nazwisko zawodnika”.

W przypadku braku terminowej wpłaty (brak potwierdzenia w ciągu 3 dni) zawodnik będzie skreślony z listy startowej i umieszczony na liście rezerwowej!

3. Kontakt: Koordynator biegu - Tomasz Maruwka 535 299 420, Szymkowiak Maciej, tel. 519 518 574, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Organizator ustala limit startujących zawodników/czek na: 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu startujących.

VI. Klasyfikacja:

1. Bieg wygrywa zawodnik/czka, która w ciągu 24 godzin pokona największą ilość okrążeń.

2. Przy równej ilości pokonanych okrążeń decyduje kolejność zawodników/czek na mecie.

3. Zawodnik/czka zostanie sklasyfikowany/na po przebiegnięciu limitu kilometrów.

4. Organizatorzy ustalają minimalny dystans, po którym zawodnik zostanie sklasyfikowany, na 42km (15 pętli). Poniżej tego dystansu zawodnik nie zostanie sklasyfikowany.

VII. Nagrody:

Nagrody finansowe za zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej w biegu 24 h w kategoriach kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce 600 zł 
 • II miejsce 400
 • III miejsce 200

Nagrody indywidualne:

Ilość nagradzanych miejsc oraz wysokość nagród może ulec zwiększeniu w zależności od pozyskania sponsorów.

VIII. Program zawodów:

 • 21.05.2022 godz. 10.00 - 12.45 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych,
 • 21.05.2022 godz. 12.45 - odprawa techniczna,
 • 21.05.2022 godz. 14.00 - start do biegu indywidualnego 24 h,
 • 22.05.2022 godz. 14.00 - zakończenie biegu indywidualnego 24 h,
 • 22.05.2022 godz. 15.15 - ceremonia dekoracji sztafet oraz najlepszych zawodników i zawodniczek - scena w miasteczku festiwalowym.

IX. Liczenie okrążeń:

1. Liczba okrążeń przebiegniętych przez zawodnika będzie liczona elektronicznie za pomocą chipów i kontrolowana przez sędziów.

2. Co godzinę będzie publikowana bieżąca klasyfikacja.

3. Do liczby pełnych okrążeń przebiegniętych przez zawodnika doliczone zostanie ostatnie okrążenie przebiegnięte przez zawodnika po zakończeniu czasu, ale rozpoczęte w regulaminowym czasie (czas dokończenia ostatniego okrążenia 30 minut).

4. Ostateczne zamknięcie trasy godz. 14.30 w dniu 22 maja 2022r.

X. Postanowienia końcowe:

1. Każda ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki, napoje i posiłki – pakiety żywieniowe.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe oraz chipy elektroniczne.

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.

7. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.

8. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

9. Uczestnicy biegu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem ogólnym dostępnym na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl w zakładce regulaminy.

10. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2022” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.